Σχετικά με τον Ε.Ο.Ε.

H ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» (Ε.Ο.Ε.) και διεθνή ονομασία «National Exams Organization». Ο Ε.Ο.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τελευταία Νέα

Ευρωπαϊκά Εξεταστικά Συστήματα

Μελέτη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του ΕΟΕ, που περιέχει τη συλλογή και καταγραφή των συστημάτων εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 10 χωρών της Ευρώπης. Το υλικό συνεχώς επικαιροποιείται. Για τη β΄...

Συστήματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα 1964-2016

Μελέτη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του ΕΟΕ, που περιέχει τη συλλογή και καταγραφή των συστημάτων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας απο το 1964 (έτος καθιέρωσης εθνικών εξετάσεων).

Επιτομή του συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Επιτομή του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Η παρούσα μελέτη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε., συνέχεια της προηγουμένης "Ευρωπαϊκά Εξεταστικά Συστήματα", επικεντρώνεται μόνο στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε...

Ανανέωση απόσπασης προσωπικού Ε.Ο.Ε.

Με την Υπουργική Απόφαση 371/ΕΟΕ/29-12-2017 ΑΔΑ 61ΖΑ4653ΠΣ-ΦΥΡ παρατείνεται η θητεία του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.

« »
    Back to top