Νομικό Πλαίσιο

Θέματα Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων στο άρθρο 42 του N.4351/2015(ΦΕΚ 164, τ. Α΄, 4-12-2015):

Η παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής:

"Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» (Ε.Ο.Ε.) και διεθνή ονομασία «National Exams Organization». Ο Ε.Ο.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση".