Ανανέωση απόσπασης προσωπικού Ε.Ο.Ε.

Με την Υπουργική Απόφαση 371/ΕΟΕ/29-12-2017 ΑΔΑ 61ΖΑ4653ΠΣ-ΦΥΡ παρατείνεται η θητεία του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.