Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού  το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικά - μουσικά μαθήματα έχει ως εξής:

Α) Πρόγραμμα μαθημάτων ΓΕΛ

Β) Πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

Γ) Πρόγραμμα μαθημάτων ΕΠΑΛ

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 305/ΕΟΕ/11-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΩ246ΝΚΠΔ-ΞΩΖ) δημόσιας Προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Υ.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταρτίστηκε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Ο.Ε. ο κάτωθι πίνακας αποκλειομένων.Κατά του πίνακα αποκλειόμενων υποβάλλονται ενστάσεις ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, από τη δημοσίευση του πίνακα, ήτοι μέχρι το Σάββατο 26/08/2023 και ώρα 23:59.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ