Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17−06−2015 (Β΄ 1186) υπουργικής απόφασης μόνο ως προς την εξεταστέα−διδακτέα ύλη του μαθήματος «Λατινικά» Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών σχολικού έτους 2015-2016 - ΦΕΚ 2671, τ. Β΄, 10-12-2015.

Τροποποίηση εξεταστέας ύλης των μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ’ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016 - ΦΕΚ 74/2016.

 

Δικαίωμα συμμετοχής με το νέο σύστημα εισαγωγής (Ν. 4327/2015), αν το επιθυμούν, για τους αποφοίτους ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ή άλλου τύπου Λυκείου και άλλα θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο άρθρο 40, ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄, 9-11-2015)

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN
Άρθρο 40
Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193), όπως προστέθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου
58 του ν. 4310/2014 (Α΄258), αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή άλλου τύπου Λυκείου, οι
οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικού
τύπου εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, στα
Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημά−
των των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστι−
κής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανω−
τάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)
και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών
(Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και
της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδη−
μίας (μόνο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος), καθώς
και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα
που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014−2015, μπορούν, αν το
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1539
επιθυμούν, να διαγωνισθούν με το ίδιο σύστημα εισα−
γωγής και κατά το σχολικό έτος 2015−2016, προκειμένου
να διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των παραπάνω
σχολών, τμημάτων και ακαδημιών.
Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαί−
ωμα να επιλέξουν να συμμετάσχουν με τους ίδιους
όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες στις εξετάσεις
για την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα και ακαδημίες
σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με
το ν. 4327/2015 (Α΄ 50). Το δικαίωμα συμμετοχής με το
νέο σύστημα το διατηρούν και για τα σχολικά έτη που
έπονται του σχολικού έτους 2015−2016. Στην περίπτωση
αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν εντός της
προθεσμίας που ανακοινώνεται για τους μαθητές που
φοιτούν στη Γ’ Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος
ενυπόγραφη αίτηση−δήλωση συμμετοχής στις πανελ−
λαδικές εξετάσεις στη σχολική μονάδα από την οποία
αποφοίτησαν ή στην κοντινότερη στην κατοικία τους
σχολική μονάδα, με την οποία δηλώνουν την Ομάδα
Προσανατολισμού στην οποία επιθυμούν να κατατα−
χθούν, καθώς και σε ποια μαθήματα θα διαγωνισθούν
πανελλαδικά.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως καθορίζονται: α) ο τρόπος, ο τόπος και ο
χρόνος υποβολής της αίτησης − δήλωσης συμμετοχής
στις πανελλαδικές εξετάσεις και τα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά, β) τα δικαιολογητικά απόδειξης της συνδρο−
μής των προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 όπως ισχύει, γ) οι συντε−
λεστές βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών
δοκιμασιών, δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού
αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς
βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών που προβλέ−
πονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που έχει επιλέξει
ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο
και τους βαθμούς με τους συντελεστές βαρύτητας των
ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, όπου
απαιτείται κατά περίπτωση, ε) ο τρόπος, ο τόπος και ο
χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψη−
φίων, στ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των
βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων,
ζ) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχεί−
ων και των προτιμήσεων, η) η κατάρτιση των πινάκων
εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υπο−
ψηφίους και στα οικεία τμήματα ή σχολές εισαγωγής,
θ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των
εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και
τα λοιπά θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στην
εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πα−
νελλαδικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου. Με όμοια
υπουργική απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν
στη συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλο−
γικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή
των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) καθώς και η παράγραφος 7 του άρθρου 43 του
ν.4186/2013 που προστέθηκε με την παράγραφο 12 του
άρθρου 58 του ν.4310/2014 (Α΄258) καταργούνται.
Οι απόφοιτοι εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015−
2016 θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το
ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 με βάση το σύστημα που
ίσχυσε το σχολικό έτος 2014−2015.
3. Στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του
ν. 4264/2014 (Α΄118) και με την παρ. 7 του άρθρου 58
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθενται όγδοο και ένατο
εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 δίνεται κατ’
εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων
εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πα−
νελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος
2014. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού
εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους
2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους
2015 σε ποσοστό 60%.»

Με το ΦΕΚ 2149, τ. Β΄, 7-10-2015 καθορίστηκε η διδακτέα−εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016. Για την απόφαση πατήστε εδώ.