Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων με το με αρ. πρωτ. 250/08−09−2015 έγγραφό του ενέκρινε την εξεταστέα ύλη της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2015-16. Η απόφαση για τον καθορισμό της εξετεστέας-διδακτέας ύλης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1186,τ. Β΄, 19-6-2015.