Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.  περιλαμβάνει τον Ιδρυτικό νόμο του Ε.Ο.Ε.  άρθρο 16 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) και τις τροποποιήσεις αυτού:  άρθρο 44 του Ν.4264/2014 (Α΄ 118), άρθρο 33 του Ν. 4251/2018 (Α΄ 38), άρθρο 42 του N.4351/2015(Α΄ 164) και άρθρο 57 του ν. 4692/2020 (Α΄111).