Νομικό Πλαίσιο

 Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.  περιλαμβάνει καταρχήν τον Ιδρυτικό νόμο του Ε.Ο.Ε.  άρθρο 16 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) και τις τροποποιήσεις αυτού,  άρθρο 44 του Ν.4264/2014 (Α΄ 118) και άρθρο 42 του N.4351/2015(Α΄ 164). Η τελευταία τροποποίηση του Ιδρυτικού νόμου του Ε.Ο.Ε. έγινε με το άρθρο 57 του ν. 4692/2020 (Α΄111) και αφορούσε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Ε.