Νομικό Πλαίσιο

 Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.  περιλαμβάνει τον Ιδρυτικό νόμο του Ε.Ο.Ε.  άρθρο 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) και τις τροποποιήσεις αυτού:  άρθρο 44 του ν.4264/2014 (Α΄ 118),  άρθρο 42 του ν.4351/2015(Α΄ 164), άρθρο 33 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), άρθρο 57 του ν. 4692/2020 (Α΄111) και άρθρο 52 του ν. 5029/2023 (Α΄ 55).