Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων με το αριθμ. πρωτ. 314/14-07-2015 ενέκρινε την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄Τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-16. Η απόφαση καθορισμού της σχετικής ύλης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1652, τ. Β΄, 6-8-2015.

 Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων με το με αρ. πρωτ. 250/08−09−2015 έγγραφό του ενέκρινε την εξεταστέα ύλη της Γ΄ Τάξης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2015-16. Η απόφαση για τον καθορισμό της εξετεστέας-διδακτέας ύλης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1186,τ. Β΄, 19-6-2015.