Τοποθέτηση επί θητεία Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» της υπ’ αριθμ. 305/ΕΟΕ/11-08-2023 (ΑΔΑ:6ΓΩ246ΝΚΠΔ-ΞΩΖ) δημόσιας Προκήρυξης

ΑΔΑ: 9ΥΘ146ΝΚΠΔ-ΥΗΧ