Επιτομή του συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Επιτομή του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η παρούσα μελέτη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Ε., συνέχεια της προηγουμένης "Ευρωπαϊκά Εξεταστικά Συστήματα", επικεντρώνεται μόνο στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε τέσσερις (4) χώρες και συγκεκριμένα σε Αγγλία, Γαλλία, Φινλανδία, Ιταλία.
Κύριες πηγές μας αποτέλεσαν αφενός η διά ζώσης επικοινωνία με τους μορφωτικούς ακολούθους και με τους επικεφαλής των εκπαιδευτικών οργανισμών/φορέων των τεσσάρων χωρών στην Ελλάδα και αφετέρου το έντυπο ή ψηφιακό υλικό που υπέδειξαν ή παραχώρησαν οι ανωτέρω.