Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Ο.Ε.

Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Τμημάτων του Ε.Ο.Ε. καθώς και των κλάδων των Προϊσταμένων τους. ΦΕΚ 1263,τ. Β΄, 26-6-2015